in the material world no. 1

2016

sơn dầu trên vải

140 x 190 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

Logo