in the material world no. 3

2016

sơn dầu trên vải

125 x 150 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

Logo