in the material

world no. 4

2016

sơn dầu trên vải

90 x 110 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

Logo